Päevakorrad ja eelnõud 2014

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 11. istung toimub 19. juunil 2014

13.06.2014

PÄEVAKORRAS:

1. Saue linna 2013. majandusaasta aruande kinnitamine /II lugemine/
LISA - Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
LISA - Revisjonikomisjoni aruanne 2013. aasta majandusaasta aruande kohta
LISA - Revisjonikomisjoni tööaruanne
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Erki Kuld
Kaasettekandja: pearaamatupidaja Ingrid Niid

2. Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimistes osalemine 
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

3. Saue linna Kadakamarja tn 25 ja 40, Tule põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 
Ettekandja: linnaarhitekt Urmas Elmik
Kaasettekandja: abilinnapea Tõnu Urva

4. Üürilepingu sõlmimiseks nõusoleku ja volituste andmine
Ettekandja: linnamajanduse valdkonna nõunik Kalev Israel

5. Loa andmine avatud hankemenetlusega riigihanke „Saue linna välisvalgustuse hooldusteenused" (viitenumber 150985) hankelepingu sõlmimiseks
Ettekandja: linnamajanduse valdkonna nõunik Kalev Israel

6. Saue lasteaed Midrimaa põhimääruse muutmine
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

7. Info
7.1 Saue Linnavalitsuse 2014. aasta I kvartali tegevusaruanne 

Ettekandja: linnapea Henn Põlluaas

7.2 Informatsioon Saue Linnavolikogu 23.01.2014 otsuse nr 25 „Nõusoleku andmine tänavakinnistute ja vee-, reoveekanalisatsiooni- ning gaasitrasside ostmisega" seotud seniste läbirääkimiste tulemuste kohta ja edasiste tegevuste osas
Ettekandja: linnapea Henn Põlluaas

 


Valdis Toomast
Volikogu esimees