Päevakorrad ja eelnõud 2014

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 14. istung toimub 23. oktoobril 2014

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 14. istung toimub 23. oktoobril 2014. a 
algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.


PÄEVAKORRAS:

1. Kohanime määramine
Ettekandja: maakorralduse peaspetsialist Leo Sepp

2. Keskuse tänava maa-ala taotlemine munitsipaalomandisse
Ettekandja: maakorralduse peaspetsialist Leo Sepp

3. Saue linna kohalike teede nimekirja ja teede avalikuks kasutamiseks määramine
Ettekandja: linnamajanduse- ja ehitusvaldkonna peaspetsialist Andres Joala

4. Loa andmine lihtsustatud korras tellitava teenuse „Toitlustusteenuse osutamine Saue lasteaias Midrimaa" (viitenumber 155124) hankelepingu sõlmimiseks

Ettekandja: abilinnapea Jüri Tümanok
Kaasettekandja: jurist Elis Haav

5. Loa andmine kapitalirendiga vara soetamiseks
Ettekandja: pearaamatupidaja Ingrid Niid

6. Saue linna 2015. aasta eelarve /I lugemine/
LISA- 2015. AASTA EELARVE SELETUSKIRI
Ettekandja: pearaamatupidaja Ingrid Niid

7. Saue Linnavolikogu 14.11.2013 otsuse nr 14 „Esindajate määramine hoolekogudesse ja Saue Linnavarahalduse halduskogusse" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

8. Info

8.1 Informatsioon Saue Linnavolikogu 23.01.2014 otsuse nr 25 „Nõusoleku andmine tänavakinnistute ja vee-, reoveekanalisatsiooni- ning gaasitrasside ostmisega" seotud seniste läbirääkimiste tulemuste kohta ja edasiste tegevuste osas
Ettekandja: abilinnapea linnapea ülesannetes Tõnu Urva

 

Valdis Toomast
volikogu esimees