Saue Linnavolikogu VII koosseisu 17. istung toimub 22. jaanuaril 2015

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 17. istung toimub 22. jaanuaril 2015 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.


PÄEVAKORRAS:

1. Saue linna Tule tn 4a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine I lugemine
Ettekandja: linnaarhitekt Urmas Elmik


2. Loa andmine avatud hankemenetlusega riigihanke "Saue linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus 2014-2017" (viitenumber 155797) hankelepingu sõlmimiseks
Ettekandja: hankekomisjoni esimees Kalev Israel
Kaasettekandja: jurist Elis Haav

3. Saue linna 2015 aasta eelarve II lugemine
LISA - EELARVE SELETUSKIRI

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Valdis Toomast
Kaasettekandja: finantsjuht Ingrid Niid


4. Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia eelnõu heakskiitmine
LISA - TALLINNA LINNAPIIRKONNA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU STRATEEGIA EELNÕU

Ettekandja: abilinnapea Jüri Tümanok

5. Saue Linnavolikogu 28.02.2013 määruse nr 61 „Saue linna ametiasutuse hallatavate asutuste töötasustamise alused" lisa muutmine
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu


6. Saue Linnavolikogu 11.04.2013 määruse nr 62 „Saue Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi" lisa muutmine
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

7. Jaoskonnakomisjoni moodustamine
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu


8. Saue Linnavolikogu 7.11.2013 otsuse nr 4 p 2 ja 14.11.2013 nr 11 p 4 muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

9. Lähetus
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast


10. Info
10.1 Informatsioon Saue Linnavolikogu 23.01.2014 otsuse nr 25 „Nõusoleku andmine tänavakinnistute ja vee-, reoveekanalisatsiooni- ning gaasitrasside ostmisega" seotud seniste läbirääkimiste tulemuste kohta ja edasiste tegevuste osas

Ettekandja: linnapea Henn Põlluaas


Valdis Toomast
volikogu esimees