Saue Linnavolikogu VII koosseisu 30. istung toimub 17. märtsil kell 17

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 30. istung toimub 17. märtsil 2016
algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.

PÄEVAKORRAS:

1. Umbusalduse avaldamine Saue Linnavolikogu esimehele
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

2. Saue Linnavolikogu esimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

3. Saue linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine /III lugemine/
LISA - Saue linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht Riho Rüüson

4. Ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine linnavalitsusele
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

5. Saue Linnavolikogu 28.02.2013 otsuse nr 174 „Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine" lisa muutmine
LISA - Koosseisu ametikohtade- ja töökohtade tabel
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

6. Umbusalduse avaldamine Saue linnapeale
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

7. Umbusalduse avaldamine Saue Linnavolikogu aseesimeestele
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

8. Umbusalduse avaldamine Saue Linnavolikogu komisjoni esimeestele
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

9. Saue Linnavolikogu aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

10. Saue linnapea valimine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

11. Linnapeale töötasude ja lisatasude määramine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

12. Saue Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

13. Saue linnavalitsuse koosseisu kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

14. Palgalise linnavalitsuse liikme ametisse nimetamine ning linnavalitsuse liikmetele töötasu ja hüvitise maksmine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

15. Saue Linnavolikogu 7. november 2013 otsuse nr 8 „Volikogu komisjonide moodustamine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

16. Esindajate tagasikutsumine ja uute esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liitu
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

17. Esindajate tagasikutsumine ja uute esindajate nimetamine Eesti Linnade Liitu
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

18. Info

 

Valdis Toomast
Volikogu esimees