Saue Linnavolikogu VII koosseisu 42. istung toimub 25. jaanuaril 2017 algusega kell 17.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 42. istung toimub 25. jaanuaril 2017 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.  

PÄEVAKORRAS: 

1. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine 2017. aastal
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann

2. Haldusleping ühiskanalisatsiooni teenuse tagamiseks
LISA1- Asukoha kaart
LISA2- Saue vallavolikogu otsus

Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson


3. Saue Linnavolikogu 15.11.2007 määruse nr 33  "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste  vahendite ülejäägi kasutamise kord" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann

4. Palgalistele linnavalitsuse liikmete tunnustamine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

5. Peremehetu ehitise  hõivamine
LISA1- Sooja tn trasside skeem
LISA2- Sooja tn aerofoto
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

6. Saue Spordikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine
LISA1- Spordikeskuse põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann
Kaasettekandja: linnapea Harry Pajundi

7. Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste  välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann

8. Kehtestatud sõidusoodustuste hüvitamine
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

9. Lähetus
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

10. Saue Linnavolikogu 17.12.2014 määruse nr 20 "Eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise kord"  muutmine
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann

11. Saue linna teenetemärgiga autasustamine
LISA1- Ettepanek Saue linna teenetemärgiga autasustamiseks

Ettekandja: Matti Nappus

Info:
1. Kergeliiklustee rajamine


Valdis Toomast
volikogu esimees