« Tagasi

Saue linna Kütise tn 8 ja Pärnasalu põik 1a DP

Staatus: DP algatatud
Detailplaneeringu eesmärk
Saue linna Kütise tn 8 ja Pärnasalu põik 1a kinnistute detailplaneeringu algatamine
Detailplaneering hõlmab Saue linnas Kütise tn 8 paiknevat kinnistut suurusega 12931m² sihtotstarbega üldkasutatav maa ja Pärnasalu põik 1a kinnistut suurusega 1551m² sihtotstarbega transpordimaa. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kütise tn 8 kinnistu jagamine kaheks kinnistuks maa sihtotstarvetega ärimaaks ning äri- ja üldkasutatavaks maaks, hoonestusõiguse, haljastuse, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringulahendusega on kavandatud üks kuni 2-korruseline polüfunktsionaalne kaubandushoone, üks 1-korruseline ja üks kuni 3-korruseline avalikkusele suunatud äri-büroohoone rajamine. Kinnistul Pärnasalu põik 1a täpsustatakse selle kasutuskorda.

Planeeringuga kavandatu elluviimiseks samale alale on varem koostatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjaga 27.11.2009 nr HJR 6-8/9748-6. Võrreldes varasema detailplaneeringu lahendusega, on käesoleva detailplaneeringu lahendus lähedaselt võrreldav varasema lahendusega, mis ei too kaasa olulist keskkonnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit.

Detailplaneering ei muuda Saue Linnavolikogu 16.12.2010 määrusega nr 18 kehtestatud Saue linna üldplaneeringut.
Algatamine