Ehitusluba ja ehitusteatis


Millistel juhtudel on tegemist ehitamisega ja tuleb kohalikku omavalitsust teavitada?

Ehitusseadustik § 4. Ehitamine

(1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

(2) Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega.

(3) Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:

  • muudetakse hoone piirdekonstruktsioone;
  • muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;
  • paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet;
  • muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
  • viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
  • taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

(4) Ehitise lammutamine on ehitamine, mille käigus ehitis eemaldatakse või likvideeritakse osaliselt või täielikult. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale sellega olemuslikult sarnane ehitis, võib seda käsitleda ehitise ümberehitamisena ehk taastamisena. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale olemuslikult uus ehitis, on tegemist ühe ehitise lammutamise ja teise ehitise ehitamisega, see tähendab püstitamise või rajamisega. Ehitis on olemuslikult sarnane, kui selle kasutusotstarve, arhitektuuriline lahendus ja maht ei muutu.

(5) Tehnosüsteem on ehitise toimimiseks, kasutamiseks või ohutuse tagamiseks vajalike seadmete, paigaldiste või kommunikatsioonide kogum koos vajalike konstruktsioonielementidega.

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

 

EHITUSLOA TAOTLUS

Alates 1. aprillist 2016 tuleb esitada kõik ehitusloa taotlused/ehitusteatised koos ehitusprojektiga digitaalselt ehitisregistrisse, logides sisse keskkonda www.ehr.ee. Küsimuste tekkimisel on võimalik abi saada ehitisregistri klienditoelt. Telefon: 625 6352, 625 6445, e-post: ehr@mkm.ee. Juhul, kui mingil põhjusel ei õnnestu teatist või loataotlust läbi ehitisregistri esitada võib digitaalselt allkirjastatud taotluse koos ehitusprojektiga tuua Saue Linnavalitsusse digitaalsel andmekandjal (mälupulk, DVD, CD). Palume sel juhul lisada ka põhjendus, miks läbi ehitisregistri taotluste esitamine ei õnnestunud. Alates 01.02.2017 menetleb Päästeamet ehitusloa taotlusi ja projekte ainult läbi ehitisregistri.

Projekti esitamisel tuleb eriti tähele panna järgnevat:

  • Nõuded ehitusprojektile
  • Digitaalselt esitatud ehitusprojekt peab olema vormistatud vastavalt juhendile.
  • Projektile tuleb lisada väljavõte detailplaneeringust (mitte vanem kui 5 aastat) ja / või projekteerimistingimused ning riigilõivu maksekorralduse koopia.

Läbi ehitisregistri esitatud projektid esitatakse Saue Linnavalitsuse poolt kooskõlastamiseks Päästeameti Põhja Päästekeskusega (hoonete puhul) ja detailplaneeringus või projekteerimistingimustes toodud teiste asjaomaste ametkondade või asutustega. Juhul, kui taotlust ei ole esitanud omanik ja taotlusele ei ole lisatud omaniku kirjalikku nõusolekut, siis kaasatakse ka tema ehitusloa taotluse menetlusse. 

Ehitusloa taotluse läbivaatamise aeg on üldjuhul 30 päeva. Ehitusteatise läbivaatamise aeg on minimaalselt 10 päeva ning kui andmed vajavad täiendavat kontrolli, siis kuni 40 päeva. Kui läbivaatamise käigus tekib küsimusi/märkusi, tagastatakse taotlus läbi ehitisregistri taotlejale küsimuste/märkuste lahendamiseks ning menetlus peatatakse, kuni kõik küsimused on vastatud ja puudused kõrvaldatud.

 

EHITAMISE ALUSTAMISE JA EHITISE TÄIELIKU LAMMUTAMISE TEATIS 

Ehitusloa taotlenud isik on  kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele vähemalt 3 päeva enne ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta (EhS § 43 lg 1).

Ehitamise alustamise teatises esitatakse andmed ehitise, ehitamise alustamise aja, omanikujärelevalve tegija ja ehitamist teostava isiku nime, isiku- või äriregistri või muu registri koodi või isikukoodi puudumise korral sünniaja ning omanikujärelevalve tegija ja ehitamist teostava isiku kontaktandmete kohta. Kõiki loetletud tegevusi võib teostada pädev isik, st vastavat eriala ning kutsealast pädevust (tunnistust/MTR registreeringut) omav füüsiline või juriidiline isik.

Ehitusteatise puhul ei ole ehitamisega alustamise teatise esitamine vajalik.

Ehitise täielikuks lammutamiseks ehitusteatise või -loa taotlenud isik on kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele vähemalt 3 päeva pärast ehitise lammutamist teatise ehitise lammutamise kohta (EhS § 43 lg 3). Ehitise lammutamise teatises esitatakse maaüksuse katastritunnus, aadress ja ehitisregistri kood ning teave, et ehitis on täielikult lammutatud. Ehitise lammutamise puhul tuleb lisaks teatisele esitada utiliseeritud ehitusjäätmete üleandmise aktid, mille on väljastanud vastavat käitlemisluba omav ettevõte. Aktid peavad olema allkirjastatud ja neil peab olema märgitud ehitusjäätmete tekkekoha aadress ja ladustuskoht.

Ehitamise alustamise ja ehitise täieliku lammutamise teatised saab esitada läbi ehitisregistri www.ehr.ee või digitaalselt aadressile saue@saue.ee või marit.areng@saue.ee.

Teatise vormid

Ehitamist võib teostada ainult selle projekti järgi, millele on väljastatud ehitusluba või mis on esitatud ehitusteatise lisana. Ehitamist mingi muu projekti järgi või ilma projektita,  loetakse ebaseaduslikuks ehitustegevuseks.

Teatiste ja taotluste esitamise kohta tekkivatele küsimustele vastab registrite spetsialist Marit Areng, telefon 678 0212, marit.areng@saue.ee.

NB! Vaata kindlasti ka kasutusloa kohta käivat abimaterjali. 

Ehitamist reguleerivad peamised õigusaktid ja kasulike materjalide viited: