Hoolekandeasutuse toetus

 

Hoolekandeasutuse toetus on kindlaks tähtajaks määratud toetus isiku hoolekandeasutuse kulude osaliseks kompenseerimiseks. Hoolekandeasutuse toetus määratakse eaka või puudega isiku hoolekandeasutusse paigutamisel juhul, kui eakal või puudega inimesel puuduvad perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised isikule vanuse, tervisliku seisundi või muul olulisel põhjusel hooldust tagama ega hoolduskulude eest tasuma. Hoolekandeasutuse toetuse maksmise otsustab linnavalitsus korraldusega. Toetuse maksmise tingimuste kohta sõlmitakse leping.

Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks