Saue linna keskuse arhitektuurivõistlus-ideekonkurss

 

Saue Linnavalitsus kuulutas 1. oktoobril 2015 välja Saue linna keskuse arhitektuurivõistluse-ideekonkursi. 
 
Tähtajaks, 26. veebruariks 2016 laekus konkursile kaks tööd – „Kvartett" ja „Murrang". Mõlemad kvalifitseerusid ja olid nõuetele vastavad.
 
Ideekavandite hindamise žürii, mille esimees on linnapea Harry Pajundi ning liikmed linnaarhitekt Urmas Elmik, ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht Riho Rüüson ning Laur Pihel ja Toomas Paaver Eesti Arhitektide Liidust, otsustas 1. aprillil esimese, teise ja kolmanda koha auhinda mitte välja anda ning määras ergutuspreemia võistlustööle „Kvartett".
 
Preemia pälvinud võistlustöö autor selgub 20.aprillil.
 
Žürii hindas ideekavandite juures
  • Arhitektuurset kvaliteeti, ideelahenduse professionaalset läbitöötatust, funktsionaalsust ja vastavust lähteülesandele - 30% osakaal koguhindest.
  • Keskuse linnaruumi kujunduse terviklikkust ja keskkonda sobivust, s.h arhitektuurse lahenduse värskust ja tänapäevasust - 30% osakaal koguhindes.
  • Keskuse lahenduse otstarbekust ja realiseeritavust: ehituslik ökonoomsus, kulude suurus objekti elukaare jooksul - 20% osakaal koguhindest.
  • Detailplaneeringu koostamise tööde soodsat hinda - 20% osakaal koguhindes.
 
Žürii punktid töödele
  • „Murrang" 41 punkti
  • „Kvartett" 44 punkti
 
Žürii liikmete arvamus konkursile esitatud töödest
„Murrang"
Laur Pihel: „Töö kõige positiivsemaks osaks oli vabavormiline diagonaalne linnatänav, mis mõjus orgaaniliselt ja loodusesse sobituvalt. Kahjuks ei toetanud seda hoonestuse struktuur, mis oli väga tuim ja sellega mittesobituv. Töös on liigselt keskendutud linnavalitsuse hoone arhitektuurile, mis jääb välja konkursialast ega olnud selle konkursi teema. Töö mõjub mitteveenvana ja poolikuna. Ei ole esitatud nõutud materjale, puudu on makett."
 
Toomas Paaver: „Diagonaalse lookleva peatänava mõte on üldise põhimõttena loogiline, kuid muud lahendused jäävad pealiskaudsemaks ja formaalsemaks, kui võistlustöös „Kvartett". Avalikele hoonetele pakutud mahuline lahendus ei mõju veenvalt. Puudub ehitusmahule vastav parkimise lahendus. Puudub ka tingimustes nõutud makett või animatsioon."
 
„Kvartett"
Laur Pihel: „Võistlustöö on põhjalik ja esitatud konkursitingimustes nõutavas mahus.
Maa-ala on diagonaalselt läbima pandud avalik tänav, millest kahele poole jääb ühtlane hoonestus. Hoonestuse osas oleks oodanud selgemat eristust ja jagunemist avaliku ning privaatse vahel. Kuna puudusid arvestatavad konkureerivad tööd, puudub võimalus hinnata, kas esitatud struktuur on parim võimalik linnaruumiline lahendus.
 
Arhitektuur on heal kaasaegsel tasemel, meeldis mahuline astmelisus ja ideena hoonete liigendamine terrassideks ja konsoolseteks väljaulatuvateks osadeks.
 
Mõeldud ja välja pakutud on realiseerimise etapiviisilisus.
Parkimiskohad on küll joonistel esitatud, kuid üldiselt on parkimiskohtade arv sellise mahuga hoonestuse puhul ilmselgelt ebapiisav."
 
Toomas Paaver: „Võistlustöö on põhjalik ning skeemide, plaanide, piltide ja maketi kaudu hästi visualiseeritud. 
 
Ala põhistruktuuri üldpõhimõtted on loogilised. Keskne diagonaalne tee läbi kvartali on üldist linnastruktuuri arvestav mõistlik valik tulevikuks. Piisava võrdlusmaterjali ja selge ülesandepüstituse puudumise tõttu sellel võistlusel jääb lahtiseks küsimus, kas tegu on parima võimaliku struktuuriga, kuid tegu on kindlasti kaalumist väärt lahendusega. 
 
Mõeldud on ka arendamise etapilisusele, kuid kuna ala struktuur ei lähtu olemasolevast krundistruktuurist, võib elluviimine osutuda keerukaks, samuti võib võistlusala ruum kujuneda (eeldatavalt pikaajalisel) elluviimise perioodil kaootliseks. Samas tuleb märkida, et kuna võistlusülesandes ei olnud selgitatud omandistruktuuriga, omanike ootuste ega olemasolevate hoonetega seotud tingimusi, ei saa seda otseselt võitlejatele ette heita. 
 
Hoonestusstruktuur on mitmekesine ja üldjoontes asjakohane. Samas maapinna jaotumine avalikeks, poolavalikeks ja mitteavalikeks ruumideks ei ole selgelt esitatud.
 
Parkimise lahenduse põhimõtteid on veenvalt selgitatud, kuid põhiplaanil on parkimismahu ja hoonestusmahu proportsioon ebarealistlik, mistõttu tervikuna parkimislahendus ei veena."