Projekteerimistingimused


Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel hoone või olulise rajatise:

 • püstitamiseks või rajamiseks;
 • laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

 • detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud  üle viie aasta;
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele reeglina elektrooniliselt ehitisregistri kaudu, logides sisse keskkonda www.ehr.ee. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse digitaalselt allkirjastatud taotlus Saue Linnavalitsusele aadressile saue@saue.ee või marit.areng@saue.ee

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

 • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
 • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
 • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
 • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal (geodeetilisel alusplaanil/ krundi asendiplaanil);
 • andmed riigilõivu tasumise kohta 
 • muud vajalikud andmed (näiteks kavandatava hoone- või rajatise eskiisjoonis või -pilt)

Saue Linnavalitsus kontrollib projekteerimistingimuste taotluse saamisel selle nõuetele vastavust. Kui projekteerimistingimuste andmine on ilmselgelt võimatu, jätab Saue Linnavalitsus taotluse läbi vaatamata ja tagastab selle koos põhjendusega.

Projekteerimistingimused kehtivad üldjuhul viis aastat. Kui sama taotluse esemega on antud uued projekteerimistingimused, muutuvad varem antud projekteerimistingimused kehtetuks.

Õigusaktid ja viited