Lapse sünnitoetus

 

Lapse sünnitoetuse suurus Saue linnas on 260 eurot. Laste vanematele makstakse sünnitoetust kahes osas, s.o esimene osa 130 eurot sünnitoetuse taotluse alusel ja teine osa 130 eurot lapse aastaseks saamisel. Raha kantakse lapsevanema arveldusarvele.
 
Lapse sünnitoetus on toetus lapsevanemale lapse sünni puhul. Lapse sünnitoetuse taotlemiseks esitab taotleja Saue Linnavalitsusele avalduse.
 
Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel sünni registreerimisele eelneva aasta 31. detsembril Saue linna elanikud. Lapse elukoht peab sünni registreerimisel olema Saue linnas.
 
Kui lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembri seisuga on Saue linna elanik ainult üks lapse vanematest, siis makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.
 
Sünnitoetus makstakse avalduse esitajale ühe kuu jooksul pärast avalduse esitamist. Toetus makstakse avalduses määratud pangaarvele.
 
Sünnitoetuse teine osa makstakse lapse üheaastaseks saamisel samadel tingimustel, mis esimese osa väljamaksmisel.
 
Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue linna elanik, siis makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast.
 

Kui toetuse taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid, on linnavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda. Linnavalitsusel on vajadusel õigus nõuda toetuste taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente. Toetuse taotlemise blankette saab linnavalitsuse infolauast ja Saue linna kodulehelt.