Teenetemärk

 

Saue linna teenetemärk on Saue linna kõrgeim tunnustusavaldus, millega tunnustatakse isikut, kes on osutanud erilisi teeneid Saue linnale või linnaelanikele.
 
Teenetemärk antakse reeglina üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel, põhjendatud taotluse alusel muudel Saue linna tähtsündmustel.
 
Ettepanekuid teenetemärgi omistamiseks võivad esitada linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed, linnavalitsuse ametiasutuste hallatavad asutused ning Sauel registreeritud ja tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud.
 
Kirjalikud taotlused koos põhjendustega esitatakse linnavalitsusele igal aastal hiljemalt
1. detsembriks.
 
Teenetemärgi andmise otsustab Saue Linnavolikogu Saue Linnavalitsuse ettepanekute alusel. 
 
 
Saue linna teenetemärgi kavalerid
 
2017
Elena Kalbus - kui rahvakultuuri hoidja ja edasikandja, kes on toonud paljusid sauelasi rahvatantsu juurde, algatanud Saue linna laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning 25 aasta jooksul olnud Saue linna laulu- ja tantsupidude ning Saue Sõle lavastaja ja tantsude looja.
 
Piret Kuld - Saue Kristlikus Vabakoguduses 26 aastat vabatahtliku muusikuna laulude saatmise ja esitamise, noorte- ja naisansamblite juhendamise ning tähtpäevadel ühendkooride juhatamise eest
 
Jekaterina Tikerpuu - pikaajalise eeskujuliku teenistuse eest Saue Linnavalitsuses ja teenete eest omavalitsussüsteemi arendamisel
 
2016
Merike Saul - 30. aasta jooksul algklassides laste õpetamise ja nendes oluliste väärtushinnangute kujundamise, algkooliõpilastele teemaürituste, pidulike aktuste ja kontsertide korraldamise ning suurepärase ja hooliva koostöö eest teiste õpetajate ja linna hallatavate asutustega
 
Valmar Kaur - pikaajalise, kohusetundliku ja loovust arendava õppetöö läbiviimise, õpilaste väga heade saavutuste eest maakondlikel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel ning oskusliku robootika- ja puidutööringide juhendamise eest
 
2015
Urmas Viilma - Saue linna juhtimises aktiivse osalemise, kauaaegse volikogu aseesimehe ülesannete täitmise ja Saue noortes kristlike põhimõtete kasvatamise eest 
 
2014
Monika Liiv - noorsootöö edendamise ja kunstilaagri eestvedamise eest Saue linnas
Harald-Johannes Matvei - rahvakultuuri edendamise ja eestvedamise eest Saue linnas alates aastast 1988
 
2013
Elviira Alamaa - poistekoori asutamise ja koorilaulu edendamise eest Saue linnas 
 
2012
Kalev Israel - pikaajalise tänuväärse töö eest Saue linna rahvatantsu ja rahvakultuuri traditsioonide hoidmisel ja arendamisel
 
2011
Erna Gerndorf - noorte vaba aja sisustamise, noorsootöö korraldamise ja omapoolse panuse eest uue noortekeskuse valmimisel
Jüri Pääsuke - Kaitseliidu Harju malevaSaue kompanii eduka juhtimise ja linnakodanike aktiivse kaasamise eest isamaalis-riigikaitselisse tegevusse
 
2010
Maie Matsiselts - pikaajalise laitmatu teenistuse eest Saue linna omavalitsusteenistuse arendamisel
Helmi Aulik - rahvuskultuuri viljelemise ja oma oskuste eduka edasiarendamise eest
 
2009
Elo Marika Kongo - Saue kultuurielu arendamise ning showgrupi „Vikerkaar-Saue" kaua-aegse juhtimise eest
 
2008 
Bertel Paulig - Saue linna arengule kaasaaitamise eest
 
2007 
Tiit Nuudi - Saue linna ettevõtluskeskkonna sihipärase edendamise eest. 
 
2006 
Vilmārs Lucāns - teenete eest Saue linna ja Vangaži linna sõprussidemete ja koostöö arendamisel ning autasustada teda Saue linna teenetemärgiga. 
Kristiina Liivik - Saue Muusikakooli eduka juhtimise ja Saue linna muusikaelu edendamise eest ning autasustada teda Saue linna teenetemärgiga. 
 
2004 
Henn Vaher - ettevõtluse arendamise eest Saue linnas 
Anne Teetamm - Saue linna lasteaia arendamise eest 
Marika Õispuu - sotsiaaltöö arendamise eest Saue linnas 
Sirje Luberg - kultuurielu arendamise eest Saue linnas 
 
2003 
Jaan Palumets - hariduselu edendamise ja gümnaasiumi arendamise eest Saue linnas 
 
2002 
Rafael Amos - pikaajalise tulemusliku töö eest volikogus 
Mati Uuesoo - teenete eest linna investeerimisprojektide elluviimisel 
Enla Odamus - pikaajalise õpetajatöö ja spordi edendamise eest 
 
2001 
Matti Nappus - teenete eest demokraatia edendamisel kohalikus omavalitsuses 
Erki Kuld - kristluse ja kristliku eetika ideede propageerimise eest Saue linnas
 
2000 
Orm Valtson - kauaaegse ja tulemusliku töö eest Saue linnapeana 
Tommy Blanton - Saue linna kiriku asutamise ja ehitamise eest
 
1999 
Meeli Paju - pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Saue Lasteaia direktorina ning Saue laste kasvatajana ja hoidjana 
Heino Annus - elutöö eest Saue linna arendamisel