Uudised ja teated

« Tagasi

Riigihange „Tule põik tänava teetöödekirjelduse koostamine“

Lugupeetud pakkuja!
 
Saue Linnavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele „Tule põik tänava teetöödekirjelduse koostamine".
 
1.   Riigihanke  sisu
1.1 Riigihanke eesmärk on teetöödekirjelduse koostamine Tule põik  tn ca 100 m lõigu rekonstrueerimiseks. 
1.2 Hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks tuleb pakkujal  teostada kõik kehtivatest õigusaktidest  tulenevad ja vajalikud  tööd ning toimingud, et  teetööde kirjeldus saaks koostatud nii, et selle järgi on võimalik riigihanke läbiviimine ja tänava rekonstrueerimistööde teostamine parimal viisil.
1.3 Hankija soovib, et koostataks nõuetekohane teetöödekirjeldus olemasoleva Tule põik tänava ca 100 m lõigu rekonstrueerimiseks vastavalt kehtivatele nõuetele nii, et  selle järgi saab läbi viia riigihanke tänava rekonstrueerimiseks ja teostada kõik vajalikud rekonstrueerimistööd ja vajalike kooskõlastustega teetöödekirjelduse üleandmine hankijale.
 
2.    Pakkuja kõrvaldamise alused, kvalifitseerimise tingimused ja esitatavate dokumentide loetelu
2.1.    Pakkujal esitada pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend maksuvõlgade puudumise kohta hankemenetluse alustamise päeva seisuga.
2.2.    Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja riiklike maksude kohustuste täitmist Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
2.3.    Pakkuja peab omama hankelepingu esemeks oleva töö kogemust piisavalt, et hankija hinnangul oleks pakkuja suuteline tagama hankelepingu nõuetekohase täitmise. Hankija hindab pakkuja kogemust tema poolt varem alates aastast 2013 teostatud teedeehituslike analoogsete objektide põhjal. Pakkujal esitada teostatud tööde loetelu pakkuja valikul koos andmetega teostamise aja, koha, maksumuse, töö koosseisu ja tellija kohta (vorm esitatud HD lisa 1) kusjuures kõik eelnimetatud tööd peavad olema osutatud nõuetekohaselt ning pakkuja peab seda kirjalikult kinnitama.
2.4    Pakkuja esitab kinnitused kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimistingimuste täitmise kohta (vorm esitatud HD lisa 2).
 
3.    Juhend pakkumuse ettevalmistamiseks
3.1.    Pakkumuse koostamisel peab pakkuja arvesse võtma kõik käesoleva riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud tööd ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hanketeates ja selle lisades, kuid mis on eeldatavasti vajalikud hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks.
3.2.    Pakkuja peab oma pakkumuses kirjalikult kinnitama järgmist (vorm esitatud HD lisa 3):
3.2.1.    pakkuja on tutvunud hanketeate ning selle lisadega ja nõustub täielikult hankija esitatud tingimustega;
3.2.2.    pakkuja omab kõiki võimalusi ja vahendeid hankelepingu nõuetekohaseks teostamiseks ning nõustub kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral;
3.2.3.    pakkuja nõustub, et hankijal on õigus teha järelepärimisi, kontrollimaks pakkumuses esitatud andmete vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele;
3.2.4.    pakkuja esitatud pakkumus on jõus 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
3.3.    Pakkuja peab esitama oma andmed: registrikood, telefon, e-posti aadress, postiaadress, kontaktisik (vorm esitatud HD lisa 2).
 
4.    Pakkumuse maksumus
4.1.    Pakkuja esitab täidetava pakkumuse maksumuse vormi (HD lisa 4). Pakkumuse maksumuses kajastatud summad on hankijale lõplikud (sisaldavad käibemaksu või muid makse) ning selles toodud summadele ei lisandu täiendavaid väljamakseid ega kulutusi.
 
5.    Hankelepingu tingimused
5.1.   Hankelepingu täitmise ajaks on 60 kalendripäeva hankelepingu allkirjastamisest. Eeldatavaks lepingu täitmise  alguseks  on 16.05.2016 ja  tööd peavad olema lõpetatud ning  koos dokumentatsiooniga üle antud hiljemalt  17.06.2016.
 
6.    Pakkumuste esitamine, avamine, hindamine, pakkumuste tagasilükkamine
6.1.    Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 09.05.2016 kella 11.00-ks e-posti aadressile saue@saue.ee
6.2.    Punktis 6.1. nimetatud tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.
6.3.    Pakkumused avatakse Saue Linnavalitsuses Tule 7, Saue linn 09.05.2016 kell 11.15.
6.4.    Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt. 
6.5.    Hankija hindab ainult vastavaks tunnistatud pakkumusi.
6.6.    Pakkumuste hindamisel kasutatakse väärtuspunktide meetodit. Edukas on pakkumus, mis saab summaarselt kõige enam väärtuspunkte.
6.7.    Pakkumused vaatab läbi ja hindab hangete komisjon alljärgnevalt:
6.7.1.    pakkumuse kogumaksumus (osakaal 60%). Hindamismeetod: madalaim vastavaks tunnistatud pakkumuse hind / pakkuja hind x osa maksimumpunktid.
6.7.2.    Eelnev samalaadiliste tööde kogemus ja referentsid (osakaal 40%). Suurima kogemusega pakkuja saab maksimaalsed punktid ja teised saavad punkte vähem vastavalt pakkuja kogemusele. Iga komisjoni liige annab oma punktid igale pakkujale eraldi. Iga pakkuja osas leitakse temale antud punktidest keskmine punktide arv.
6.8.    Pakkumuste avamise protokoll edastatakse kõikidele pakkumused esitanud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise kuupäevast arvates.
6.9.    Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad hankija kontrolli alt väljasolevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. 
 
7.    Pakkumuste tagasilükkamine
7.1.    Pakkumus lükatakse tagasi, kui:
7.1.1.    pakkuja ei kvalifitseeru;
7.1.2.    pakkumus ei vasta hanketeates esitatud tingimusele;
7.1.3.    pakkuja on esitanud lisatingimusi;
7.1.4.    pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal.
7.2.    Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõige madalama  hinnaga pakkumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse või hankija finantseerimisvõimalused või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel. 
7.3.    Hankija saadab teate kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta kõigile pakkumuse esitanud pakkujatele.
7.4.    Hankija ei kanna mingit vastutust pakkuja ees, kui kõigi pakkumuste tagasilükkamine on toimunud punktis 7.1 või 7.2  kirjeldatud tingimustel.
 
8.    Selgituste saamine
8.1.    Selgituste saamiseks saata päring e-posti aadressile andres.joala@saue.ee .
 
9.    Lisad