Uudised ja teated

« Tagasi

Teede ja tänavate ehitus ja remont aastal 2017

Peagi on saabumas kevad ja järjest väiksemaks muutub tõenäosus, et saame veel tunda ja näha mööduva talve külluslikku lumesadu. See teadmine toob järjest lähemale plaane, mida oleme Saue Linnavalitsuses teede ja tänavate kohta teinud juba möödunud sügisest alates.
 
Suurim eeltöö on tehtud Tule põik tänava rekonstrueerimise osas ja peagi oleme välja kuulutamas hanget ehitaja leidmiseks.
 
 
Rekonstrueerimine hõlmab tänavalõiku Tule tänava ristmikust kuni Kadakamarja tänava ristmikuni. Mööda sõidutee ja peamiselt veoautode parklana kasutatava ala mõttelist piiri on planeeritud kõnnitee ohutussaarel koos tänavavalgustusega ja tekib arusaadav sõidutee sõidukitele.
 
Projekti üks oluline osa on Tule tänava ristmiku ohutumaks muutmine.
 
Selle tänavalõigu korrastamine võiks liikluskorralduslikku leevendust anda ka hommikusele autoderohkele koolipäeva algusele gümnaasiumi juures.
 
Oleme alustamas täiesti uue tänavalõigu ehitust
Tegemist on üldplaneeringust tuleneva ja Saue tööstuspiirkonnas asuva orienteeruvalt 130 meetri pikkuse Kasesalu tänava läbimurdega, mis ühendab kahte seni eraldiseisvat Kasesalu tänava osa.
 
Ehitust finantseerime koostöös Saue linna eraettevõttega, AS-iga Sami. See on positiivne näide sellest, et Sauel on tegevad ettevõtjad, kes on valmis panustama isiklikku raha linna arengusse.
 
Kõnniteede remont ja laste koolitee valgustus
Selleaastane märksõna teede remondis on kõnniteed ja suurem panustamine olemasolevate kõnniteede remonti. Nimekirjas on Kütise tänava kõnnitee, mis asub Keskuse pargi kõrval kulgeva sõidutee ääres ja Kuuseheki tänava elamutepoolne kõnnitee.
 
Lisaks ootame korteriühistute vastuseid, kes said ettepaneku osaleda ühisprojektis linnaga korteriühistute kinnistutel asuvate kõnniteede remontimisel.
 
Nende kõnniteede valikul lähtusime jalakäijate transiitliikumisest, kus halvas seisus kõnniteed on kasutusel rohkemate inimeste jaoks kui ainult tänavaga piirnevate majade elanikud. Kõnniteede parenduse projektis osalemise eeldus on korteriühistute kaasrahastus.
 
Laste koolitee turvalisuse tõstmiseks oleme koostööd tegemas kahe eramaaomanikuga, kelle kinnistuid läbivad tammiku jalgtee kooli juurest Kadakamarja elurajooni ja jalgtee kooli juurest jaanituleplatsi suunas, viimane puudutab Kiviloo elurajooni. Neile jalgteedele on plaanis rajada valgustus analoogselt jalgteega, mis ühendab Nurmesalu tänavat Vana-Keila maanteega.
 
Kevad toob kaasa teede avariiremondi ja pindamise
Üldises pildis on sõiduteede puhul planeeritud igakevadine avariiremont. Kõige mastaapsem mootorsõidukitega liiklejaid puudutav töö saab olema teede pindamine, mis on vajalik teede seisukorra säilimiseks.
 
Pindamisele järgneb teede joonimine ja ülekäiguradade markeerimine.
 
Kordame möödunud suvel katsetusena testitud lahendust, kus joonisime tee servad ka sisekurvi piiril, et vähendada autojuhtide lõikavast sõidujoonest tekkivaid teepeenra kahjustusi. 
 
Plaanid Tule tänavaga
Kevade saabudes on Saue elanikud küsinud, mida on plaanis teha Tule tänavaga, kuna tee on halvas seisukorras.
 
Pean ütlema, et ka sellel aastal peab Tule tänaval piirduma vaid igakevadise avariiremondiga kõige hullemates kohtades.
 
Jah, Tule tänava seisukord vajab tõsist parendamist, kuid tänav on tegelikult seisukorras, mis eeldab kapitaalset remonti. Kapitaalse all mõtlen seda, et lõigus Uusaru tänavast Sooja tänavani tuleks teepõhi süvendada meetri sügavusele ja alustada seejärel aluspinna ehitust tihenduskihtidega, mis jäävad pikemateks aastateks teed stabiilselt kandma.
 
Tänava kohta on tehtud uuring, mis näitas, et see lõik on ammustel aegadel ehitatud sisuliselt aluspõhjale, mis koosneb peaasjalikult ehitusjäätmetest. Sellist ehitusprotsessi mäletavad ka kauaaegsed Saue elanikud.
 
Olulist rolli tänava seisukorra halvenemisel mängib ka piirkonnas asuvaid ettevõtteid teenindavate raskeveokite liiklus.
 
Tänava kapitaalne remont eeldab rahaliselt paari miljonit eurot, mida seni pole olnud ja mida ka täna Saue linnal oma eelarvest välja panna ei ole.
 
Saan öelda, et Tule tänava rekonstrueerimine on uue Saue valla ühinemislepingu lisasse (lisa 3) Saue linna poolt sisse märgitud kui prioriteetne investeeringuobjekt. Samale reale on märgitud ka Tule põik tänava ja Nurmesalu tänava remont.
Nagu eelpool öeldud, siis Tule põik tänava remondiga alustame ise ja linna rahaga üsna pea, eeldusel, et eelarvesse planeeritud raha jääb hankes pakutavate hindade suurusjärku.
 
Tule tänava ja Nurmesalu tänava kapitaalse remondi aeg sõltub tulevikus sellest, millisesse järjekorda seab uus vallavolikogu ja vallavalitsus kõigi nelja ühineva omavalitsuse kirja pandud prioriteetsete objektide loetelu.
 
Riho Johanson
Abilinnapea
 
 
Abilinnapea Riho Johansoni sõnul on üks remonditavatest Kütise tänava kõnnitee Keskuse pargi kõrval. Foto: Sirje Piirsoo