Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik tutvustamine ja arutelu

Saue linna Kasesalu tn 1 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik tutvustamine ja arutelu toimub 3. juulil 2017 algusega kell 17.00 Sauel Tule tn 7 linnavalitsuse hoone 3. korruse saalis.
Detailplaneering haarab Saue linna tootmispiirkonnas paiknevat kinnistut Kasesalu tn 1 sihtotstarbega üldkasutatav maa 100%. Kinnistu pindala on 15 976 m². 
 
Kinnistu on valdavalt kaetud võsa ja kõrghaljastusega, eriti selle Tule tänava poolne osa. Kinnistu ei ole aktiivses kasutuses.
 
Detailplaneeringu eesmärk on kahe tootmismaa sihtotstarbega kinnistu loomine Kasesalu tn 1 kinnistu idaserva, neile hoonestusõiguse, tehnovõrkude, liikluskorralduse ja parkimise, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine.
 
Planeeritavad kinnistud moodustavad ca 25% algsest Kasesalu tänav 1 kinnistust, mille sihtotstarvet ei muudeta ja ehitusõigust ei seata. Ühele moodustatavale kinnistule nähakse ette puiduhakkel töötav konteinerkatlamaja, mis ühendatakse Saue linna soojusvõrku.
 
Koostatav detailplaneering muudab Saue linna kehtivat üldplaneeringut. Planeeritavate tootmismaade 300-meetrises raadiuses puuduvad elamud, sotsiaalobjektid ja vabaaja virgestusalad.
 
Detailplaneeringuga kaasneva keskkonnamõju kohta on koostatud eelhinnang. Sellest lähtudes ei kaasne planeeritud tegevusega olulist mõju keskkonnale ja keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.
 
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavolikogu 2016. aasta 24. novembri otsusega nr 154.
 
Saue Linnavalitsus