Uudised ja teated

« Tagasi

Sissekirjutus on südametunnistuse küsimus ja teenuste saamise eeldus

Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik ja mõistlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus reaalselt elatakse ja hüvesid tarbitakse. Teisalt jätkatakse ka ühendvallas printsiipi, et toetused ja teenused on enamasti kättesaadavad vaid inimestele, kel on elanikeregistris kanne Saue valda.
 
Ühelt poolt annab see vallale võimaluse adekvaatsemalt planeerida kohalikku elukorraldust, olgu selleks teede korrashoid, vallasisesed bussiliinid, sotsiaalabi või kultuurikorraldus.
 
Kui on teada potentsiaalsete kasutajate hulk, on planeerimisvõimekus tõhusam ja tulevikuvaade selgem. Saab prognoosida, kui palju on vaja lasteaia- ja koolikohti, kui palju võib tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu, millised on huvigrupid, kes tarbivad vaba aja teenuseid, ja palju muud.
 
Teiselt poolt on kõikide nende kohalike teenuste rahastamise eeldus maksude laekumine elanikelt, sest üksikisiku tulumaks moodustab ligikaudu 80% vallaeelarvest.
 
Oluline kuupäev 31. detsember 2017
2018. aastal laekuvate maksude aluseks on elanikeregistri andmed 2017. aasta 31. detsembri seisuga.
 
Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuseks on ametlikult valla elanikud, laekub järgmise aasta jooksul osa tulumaksust valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris tulumaksu laekumisel mõju ei oma.
 
Sissekirjutusest tõusev kasu on ka isiklikus rahakotis tuntav, sest tänavu detsembris vallavolikogus vastuvõtmisele minev toetuste pakett on seotud suures osas saajate elanikeregistri kirjega, olgu selleks talvine teede lumest lahtilükkamine või lasteaiakoha saamine.
 
Rahalised toetused või soodustused on eranditult kõik seotud ametliku elanikustaatusega, kusjuures paljudel juhtudel saab määravaks kõigi pereliikmete sissekirjutus Saue valda.
 
Teisiti öelduna - neil, kes ei ole 31. detsembri 2017 seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud, puudub alus saada Saue valla antavaid toetusi või soodustusi. 
 
Omavalitsuse tulubaasi kolm peamist komponenti
Kohaliku omavalitsuse tulud moodustuvad kolmest peamisest komponendist: maksutulud, teenuste müügitulud ja riigi makstavad sihtotstarbelised vahendid.
 
Riigi makstavate sihtotstarbeliste vahendite kasutamise üle vallal üldjuhul otsustusõigus puudub. Selle eest makstakse näiteks õpetajate palgad, ühe osana õpilaste toit, sotsiaaltoetused, osaliselt teede remont, toetus laste huviharidusele ja mitmed teised riigi finantseeritud tegevused.
 
Kokku moodustavad maksutulud vallaeelarve tuludest ligikaudu 80%. Tulumaksu määr Eestis on 20%, millest omavalitsused saavad täna 11,6% oma territooriumile registreeritud elanike tulumaksust.
 
Maamaksu määr on pärast kodualuse maa maksust vabastamist oluliselt vähenenud, kuid on siiski oluline komponent omavalitsuse tulubaasis.
 
Mida suurem on valla rahakott, seda suurem saab olla pakutavate teenuste hulk ja kvaliteet
Kahjuks ei ole vallal palju võimalusi tulubaasi suurendamiseks. Lisaks maksutulule on teenuste müük ja erinevad projektitoetused. Ühe võimalusena saab ja kasutataksegi investeeringuteks laene. Need aga tuleb kokku lepitud ajal koos intressidega tagasi maksta.
 
Me ei tea täpset meie vallas elavate inimeste hulka, aga see on kindlasti suurem kui end rahvastikuregistris Saue valla elanikuks registreerinute arv.
 
Kas siin elab rohkem 1000 või 2000 inimest või enamgi, on raske öelda. Samas aga tähendaks 500 uut maksumaksjat, võttes arvesse seda, et riik suurendab 2018. aastal kohalikele omavalitsustele eraldatavat tulumaksu osa, meie vallale suurusjärgus miljonit eurot lisaraha aastas.
Mõtlemapanev, sest siin tegelikult elavad ja teenuseid tarbivad - olgu selleks kas või valgustatud teed ja tänavad -, kuid end Saue valda mitteregistreerinud inimesed jätavad valla ilma maksutulust, mille eest saaks enam remontida teid ja tänavaid, lasteaedu ja koolimaju, rajada uusi kergliiklusteid, parendada valgustust, luua juurde vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi ning teha muudki vallaelanikele kasulikku ja vajalikku.
 
Öeldakse, et ka üks on lahinguväljal sõdur ja seda ta kindlasti ongi. Seepärast on oluline, et iga vallas elav inimene oleks ka valda sisse kirjutatud.
 
Kuidas registreerida end Saue valla elanikuks?
  • Tuleb täita elukohateate blankett. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate.
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust:
1. Täita blankett omavalitsuses kohapeal.
- Riisipere tee 8, Haiba küla 73601, Saue vald
- Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald
- Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald
- Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald
2. Saata blankett postiga ühele ülalnimetatud aadressidest.
3. Saata blankett e-postiga digiallkirjastatult ühele järgmistest aadressidest: kernuvv@datanet.ee, nissi@nissi.ee, saue@saue.ee, info@sauevald.ee.
4. Esitada elukohateade elektroonselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.
 
Elukohateate blanketi saab
Lisainfo telefonidel 679 3011, 608 7231, 679 0180, 654 1130.
 
Valik Saue valla elaniku toetusi ja soodustusi 
  • Sünnitoetus
  • Esmakordselt koolimineva lapse toetus
  • Lasteaia kohatasu soodustus
  • Lasteaia toidukulu päevamaksumuse soodustus
  • Huvihariduse toetus
  • Eralasteaia või –hoiu toetus
  • Soodsam rongisõit
  • Tasuta sõit Saue valla siseliinidel

Saue Vallavalitsus