Hanked

 

Informatsiooni Saue Linnavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/ valides "Register", "Hanke otsing" ja rubriik "Hankija" kirjutada sõnad "Saue Linnavalitsus".

2017. aasta hankeplaan

2016. aasta hankeplaan

2015. aasta hankeplaan

2014. aasta hankeplaani muutmine (12. november)

Laenu refinatseerimine ja 2014. aasta hankeplaani muutmine (25. märts)

2014. aasta hankeplaan

« Tagasi

21.07.2015 Saue Linnavalitsuse taotluse koostamine meetmesse “Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine”

Hanke nimetus: Saue Linnavalitsuse taotluse koostamine meetmesse "Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine".
 
Hankija: Saue Linnavalitsus.
 
Hanke taust: 
  • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on kuulutanud välja avatud taotlusvooru meetme „Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine" tegevuse „Investeeringud ühistranspordipeatustesse ja nende paremasse ühendamisse oluliste sihtpunktidega" eesmärkide täitmiseks.
  • Toetust antakse investeeringuteks raudteepeatustesse, eesmärgiga integreerida erinevaid liikumisviise, et tagada raudteepeatuste parem ühendamine muude transpordiliikidega ning olemasoleva ühistranspordi taristu potentsiaali parem kasutamine.
  • Taotluste esitamise tähtaeg on 10. august 2015.a.
  • Läbitud on eelnõustamine.
Hanke sisu: (pakkuja poolt teostatavad tegevused):
 
1. Projekti taotlusvormi koostamine (sisu, ajaplaan, finantsallikad, eelarve, kinnitused, jms)
2. Projekti kirjelduse koostamine, sh:
  • Kokkuvõte
  • Olemasolev olukord ja vajadused
  • Kavandatavad investeeringud
  • Organisatsiooniline ülesehitus
  • Finantsplaan
  • Projekteerimis‐ ja ehitustööde elluviimise hangete plaan
3. Taotluse ja lisadokumentide komplekteerimine (kinnituskirjad, load-nõusolekud, tulude-kulude hinnang jne)
 
4. Suhtlemine rahastajaga (vastavalt vajadusele).
 
Pakkumuste esitamine, avamine, hindamine, pakkumuste tagasilükkamine: Pakkumuste esitamise tähtpäev on 28. juuli 2014 kell 10.00. Pakkumus esitada e-posti aadressile saue@saue.ee. Eespool nimetatud tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.
 
Selgituste saamiseks pöörduda: linnapea Tõnu Urva, telefon 679 0180.