Hanked

 

Informatsiooni Saue Linnavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/ valides "Register", "Hanke otsing" ja rubriik "Hankija" kirjutada sõnad "Saue Linnavalitsus".

2017. aasta hankeplaan

2016. aasta hankeplaan

2015. aasta hankeplaan

2014. aasta hankeplaani muutmine (12. november)

Laenu refinatseerimine ja 2014. aasta hankeplaani muutmine (25. märts)

2014. aasta hankeplaan

« Tagasi

21.08.2015 Saue raudteejaama, Välja teed ning Tallinna ringteed ühendava kergliiklustee ehitustööde omanikujärelevalve teenused

Lugupeetud pakkuja!
 
Saue Linnavalitsus ja Saue Vallavalitsus kutsuvad Teid esitama pakkumust riigihankele „Saue raudteejaama, Välja teed ning Tallinna ringteed ühendava kergliiklustee ehitustööde omanikujärelevalve teenused", mille sisuks on Saue linna ja Saue valla ühisprojektina osaliselt raudteemaale rajatava 2,6 km pikkuse kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve teenusele.
 
Tegemist on EAS-i poolt rahastatavast meetmest „Linnaliste piirkondade arendamine" projektiga.
 
1. Omanikujärelevalve teenuse sisu
1.1 Töövõtja (ehitaja) ülesandeks on teha kõik ehitusprojektist ning töövõtulepingutest tulenevad tööd, ehitada välja kergliiklustee koos sinna juurde kuuluvaga, tõsta ringi elektriraudtee 10 kV õhuliin, likvideerida olemasolev elektriraudtee toiteliini mastid jne ning heakorrastada objekt, anda tehtud tööd üle tellijatele ja Eesti Raudteele.
1.2 Ehitusprojektiga saab tutvuda aadressil: ftp://www.saue.ee/avalik (Kasutaja: avalik.saue.ee Parool: Aval1k) NB! Tavalise brauseriga seda lehitseda ja avada ei saa. Peab olema ftp klientprogramm.
1.3 Tööde teostamise ajaks on eeldatavalt 14 nädalat (august kuni detsember 2015.a).
1.4 Eeldame, et pakkuja poolt osutatav omanikujärelevalve teenus sisaldab pädeva (te) vastavaid tegevuslubasid omavate ning kogemustega järelevalvespetsialisti (de) aktiivset osalemist ehitusprotsessis ja piisavat kohalviibimist objektil ning kõigil töökoosolekutel, saavutamaks ehitustööde maksimaalselt kõrge kvaliteet ning ehitise tähtaegne valmimine.
 
2. Pakkuja kõrvaldamise alused, kvalifitseerimise tingimused ja esitatavate dokumentide loetelu
2.1. Pakkujal esitada pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend maksuvõlgade puudumise kohta hankemenetluse alustamise päeva seisuga.
2.2. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja riiklike maksude kohustuste täitmist Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
2.3. Pakkuja peab omama hankelepingu esemeks oleva teenuse kogemust piisavalt, et hankija hinnangul oleks pakkuja suuteline tagama hankelepingu nõuetekohase täitmise. Hankija hindab pakkuja kogemust tema poolt varem alates aastast 2005 teostatud teedeehituslike analoogsete objektide põhjal. Pakkujal esitada teostatud tööde loetelu pakkuja valikul koos andmetega teostamise aja, koha, maksumuse, teenuse koosseisu ja tellija kohta (vorm esitatud HD lisa 1) kusjuures kõik eelnimetatud teenused peavad olema osutatud nõuetekohaselt ning pakkuja peab seda kirjalikult kinnitama.
2.4 Pakkuja esitab kinnitused kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimistingimuste täitmise kohta (vorm esitatud HD lisa 2).
 
3. Juhend pakkumuse ettevalmistamiseks
3.1. Pakkumuse koostamisel peab pakkuja arvesse võtma kõik käesoleva riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud tööd ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hanketeates ja selle lisades, kuid mis on eeldatavasti vajalikud hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks.
3.2. Pakkuja peab oma pakkumuses kirjalikult kinnitama järgmist (vorm esitatud HD lisa 3):
3.2.1. pakkuja on tutvunud hanketeate ning selle lisadega ja nõustub täielikult hankija esitatud tingimustega;
3.2.2. pakkuja omab kõiki võimalusi ja vahendeid hankelepingu nõuetekohaseks teostamiseks ning nõustub kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral;
3.2.3. pakkuja nõustub, et hankijal on õigus teha järelepärimisi, kontrollimaks pakkumuses esitatud andmete vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele;
3.2.4. pakkuja esitatud pakkumus on jõus 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
3.3. Pakkuja peab esitama oma andmed: registrikood, telefon, e-posti aadress, postiaadress, kontaktisik (vorm esitatud HD lisa 2).
 
4. Pakkumuse maksumus
4.1. Pakkuja esitab täidetava pakkumuse maksumuse vormi (HD lisa 4). Pakkumuse maksumuses kajastatud summad on hankijale lõplikud (sisaldavad käibemaksu või muid makse) ning selles toodud summadele ei lisandu täiendavaid väljamakseid ega kulutusi.
 
5. Hankelepingu tingimused
5.1. Hankelepingu täitmise tähtpäev on pärast hanketulemuste kinnitamist orienteeruvalt 100 päeva.
 
6. Pakkumuste esitamine, avamine, hindamine, pakkumuste tagasilükkamine 
6.1. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 31.08.2015 kella 10.00-ks e-posti aadressile saue@saue.ee.
6.2. Punktis 6.1. nimetatud tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.
6.3. Pakkumused avatakse Saue Linnavalitsuses Tule 7, Saue linn 31.08.2015 kell 10.15.
6.4. Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt.
6.5. Pakkumused vaatab läbi ja hindab hangete komisjon alljärgnevalt:
6.5.1. pakkumuse kogumaksumus (osakaal 60%). Hindamismeetod: madalaim vastavaks tunnistatud pakkumuse hind / pakkuja hind x osa maksimumpunktid.
6.5.2. Eelnev samalaadiliste tööde kogemus ja referentsid (osakaal 40%). Suurima kogemusega pakkuja saab maksimaalsed punktid ja teised saavad punkte vähem vastavalt pakkuja kogemusele. Iga komisjoni liige annab oma punktid igale pakkujale eraldi. Iga pakkuja osas leitakse temale antud punktidest keskmine punktide arv.
6.6. Pakkumuste avamise protokoll edastatakse kõikidele pakkumused esitanud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise kuupäevast arvates.
6.7. Hankija hindab ainult vastavaks tunnistatud pakkumusi.
6.8. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on teenuse maksumus ehk edukaks pakkumuseks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumus ning arvestatakse eelneva töökogemusega.
6.9. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad hankija kontrolli alt väljasolevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara töös. Hankija ei vastuta tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
 
7. Pakkumuste tagasilükkamine
7.1. Pakkumus lükatakse tagasi, kui:
7.1.1. pakkuja ei kvalifitseeru;
7.1.2. pakkumus ei vasta hanketeates esitatud tingimusele;
7.1.3. pakkuja on esitanud lisatingimusi;
7.1.4. pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal.
7.2. Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõige madalama hinnaga pakkumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse või hankija finantseerimisvõimalused või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel.
7.3. Hankija saadab teate kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta kõigile pakkumuse esitanud pakkujatele
7.4. Hankija ei kanna mingit vastutust pakkuja ees, kui kõigi pakkumuste tagasilükkamine on toimunud punktis 7.1 või 7.2 kirjeldatud tingimustel.
 
8. Selgituste saamine
8.1. Selgituste saamiseks saata päring e-posti aadressile andres.joala@saue.ee.
 
9. Lisad