Hanked

 

Informatsiooni Saue Linnavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/ valides "Register", "Hanke otsing" ja rubriik "Hankija" kirjutada sõnad "Saue Linnavalitsus".

2017. aasta hankeplaan

2016. aasta hankeplaan

2015. aasta hankeplaan

2014. aasta hankeplaani muutmine (12. november)

Laenu refinatseerimine ja 2014. aasta hankeplaani muutmine (25. märts)

2014. aasta hankeplaan

5.03.2015 Suvelillede istutuse ja peenarde hooldustööd

Lugupeetud ettevõtja!
 Saue Linnavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele „Suvelillede istutuse ja peenarde hooldustööd". Riigihanke esemeks on vaaside transport laoplatsilt Nurmesalu tn 9, Saue linn tellijaga eelnevalt kokkulepitud kohta, lillede istutamine vaasidesse, istutatud lillede ja olemasolevate istutusalade ning noorte pargipuude hooldamine.
 
1.    Teenuse kirjeldus
1.1.    Teenuse osutamise lähteülesanne on esitatud hanketeate lisas 1.
1.2.    Teenuse osutamise aeg: 13. aprill 2015 - 15. november 2015.
1.3.    Muud tingimused lepitakse kokku teenuse osutamise lepingus.
 
2.    Pakkuja kõrvaldamise alused, kvalifitseerimise tingimused ja esitatavate dokumentide loetelu
2.1.    Pakkujal esitada pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend maksuvõlgade puudumise kohta hankemenetluse alustamise päeva seisuga.
2.2.    Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja riiklike maksude kohustuste täitmist Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
2.3.    Pakkujal peab teenuse osutamiseks olema  vähemalt üks vastutav isik, kellel on vastav eriharidus (aiandus, iluaiandus, agronoomia, maastikuhooldus vms) ja vähemalt kolmeaastane töökogemus sellel erialal. Pakkujal tuleb esitada diplomi koopia ja töökogemuse kirjeldus eelnimetatud nõuete täitmise kohta vabas vormis.
2.4.    Pakkuja esitab kinnitused kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimistingimuse täitmise kohta (vorm esitatud HD lisa 2).
 
3.    Juhend pakkumuse ettevalmistamiseks
3.1.    Hooldustööde, sh istutustööde ning materjalide mahtude maksumust kuude lõikes vastavalt lisas 1 ja lisas 4 sätestatule. Pakkumuse maksumuses tuleb näidata teenuse maksumus eurodes ilma käibemaksuta ja käibemaksuga. Hinnad peavad sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalikke kulutusi ning Eesti Vabariigis kehtestatud makse.
3.2.    Pakkumuse koostamisel peab pakkuja arvesse võtma kõik käesoleva hanke tulemusena sõlmitava hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud tööd ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hanketeates ja selle lisades, kuid mis on eeldatatavasti vajalikud hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks.
3.3.    Pakkuja peab oma pakkumuses kirjalikult kinnitama järgmist (vorm esitatud HD lisa 3):
3.3.1.    pakkuja on tutvunud hanketeate ning selle lisadega ja nõustub täielikult hankija esitatud tingimustega;
3.3.2.    pakkuja omab kõiki võimalusi ja vahendeid hankelepingu nõuetekohaseks teostamiseks ning nõustub kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral;
3.3.3.    pakkuja nõustub, et hankijal on õigus teha järelepärimisi, kontrollimaks pakkumuses esitatud andmete vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele;
3.3.4.    pakkuja esitatud pakkumus on jõus 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
3.4.    Pakkuja peab esitama oma andmed: registrikood, telefon, e-posti aadress, postiaadress, kontaktisik (vorm esitatud HD lisa 2).
 
4.    Pakkumuse maksumus
4.1.    Pakkuja esitab täidetava pakkumuse maksumuse vormi (HD lisa 4). Pakkumuse maksumuses kajastatud summad on hankijale lõplikud (sisaldavad käibemaksu või muid makse) ning selles toodud summadele ei lisandu täiendavaid väljamakseid ega kulutusi. 
 
5.    Pakkumuste esitamine, avamine, hindamine, pakkumuste tagasilükkamine
5.1.    Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 13.03.2015 kella 09.00-ks e-posti aadressile saue@saue.ee.
5.2.    Punktis 5.1. nimetatud tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.
5.3.    Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt. 
5.4.    Pakkumuste avamise protokoll edastatakse kõikidele pakkumused esitanud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise kuupäevast arvates.
5.5.    Hankija hindab ainult vastavaks tunnistatud pakkumusi.
5.6.    Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on hind ehk madalaim maksumus ilma käibemaksuta.
5.7.    Edukaks pakkumuseks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumus.
5.8.    Pakkumused vaatab läbi Saue linna hankekomisjon ning hanketulemused kinnitatakse lähtuvalt Saue Linnavalitsuse 24.09.2014 määrusest 8 „Hankekorra kehtestamine".
5.9.    Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad hankija kontrolli alt väljasolevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. 
 
6.    Pakkumuste tagasilükkamine
6.1.    Pakkumus lükatakse tagasi, kui:
6.1.1.    pakkuja ei kvalifitseeru;
6.1.2.    pakkumus ei vasta hanketeates esitatud tingimusele;
6.1.3.    pakkuja on esitanud lisatingimusi;
6.1.4.    pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal.
6.2.    Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõige madalama  hinnaga pakkumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse või hankija finantseerimisvõimalused või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel. 
6.3.    Hankija saadab teate kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta kõigile pakkumuse esitanud pakkujatele.
6.4.    Hankija ei kanna mingit vastutust pakkuja ees, kui kõigi pakkumuste tagasilükkamine on toimunud punktis 6.1 või 6.2  kirjeldatud tingimustel.
 
7.    Selgituste saamine
7.1.    Selgituste saamiseks saata päring e-posti aadressile inger.urva@saue.ee
 
8.    Lisad