Korraldatud jäätmevedu

 

Saue linnas toimib korraldatud jäätmevedu, millega on hõlmatud segaolmejäätmed, suurjäätmed, vanapaber ja papp ning biolagunevad jäätmed. Kõikidel Saue linna kinnistuomanikel on kohustus liituda korraldatud jäätmeveoga. Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel võimalik jäätmevaldaja tähtajaliselt vabastada tema põhjendatud avalduse alusel korraldatud jäätmeveo kohustusest.
Saue linnas osutab jäätmeveo teenust AS Ragn-Sells, telefon 15155.

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Saue linnas

Vabaturu teenuste hinnakiri Saue linnas