KOALITSIOONIKOKKULEPE

 

Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu ning Eesti Reformierakonna vaheline koalitsioonileping ühiseks tegutsemiseks Sauel aastateks 2016-2017
 
29. veebruaril 2016 Sauel
 
Koalitsioonipartnerid on võtnud nõuks järgneval valitsemisperioodil valitseda Saue linna üksmeeles ja seada oma tegevuse eesmärgiks kodulinna läbipaistva, heaperemeheliku ning vastutustundliku juhtimise. Lisaks käesolevas tegevuskavas kokkulepitule toetavad koalitsioonipartnerid nelja omavalitsuse ühinemist Eesti üheks võimekamaks omavalitsuseks, mille keskuseks saab olema Saue linn vallasisese linna staatuses. 
 
Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud alljärgnevates poliitilistes ja Saue linna elu edendavates ülesannetes ning põhimõtetes ja kohustuvad neid koostöös järgima ja ellu viima.
 
1. Linna juhtimine ning avalik suhtlus
Alustame ühinevate omavalitsuste uue vallamaja kaasfinantseerimis-, projekteerimis- ning ehitustöödega Saue linna.
Korrastame linnavalitsuse juhtimisstruktuuri.
Kasutame infovahetuse parandamiseks sotsiaalvõrgustikke ning arendame e-teenuseid.
Kaasame maksimaalselt linnaelu edendamisse Euroopa Liidu vahendeid.
Kaasame probleemküsimuste lahenduste leidmisele mittetulundusühinguid, ettevõtteid ja kodanikke läbi regulaarsete ümarlaudade ja ühistegevuste.
Edendame koostööd sõprusomavalitsustega.
 
2. Haridus ja pered
Seisame gümnaasiumihariduse jätkumise eest Sauel.
Alustame Saue Gümnaasiumi juurde tehnoloogiamaja projekteerimist.
Toetame ettevõtlusõpet koolis ning suurendame võimalusi praktiliste kogemuste omandamiseks.
Jätkame olemasoleva lasteaia renoveerimist.
Ühtlustame lasteaia õpetaja puhkuse pikkuse kooliõpetaja puhkusega.
Lisame noortekeskuse noorsootöötajate ja lasteaia abiõpetajate puhkusele seitse päeva.
Võrdsustame lapsehoiuteenuse hinna, olenemata lasteasutuse omandivormist.
Jätkame koostööd erasektoriga lapsehoiuteenuse korraldamisel.
Alustame laste ja perede tugikeskuse loomist.
 
3. Sotsiaalsed tagatised ja tervishoid
Säilitame sõidusoodustused pensionäridele ja lastele.
Parandame erivajadustega inimeste liikumisvõimalusi ning ligipääse avalikele hoonetele.
Jätkame tervisekeskuse rajamisega Sauele.
Jätkame toetuste maksmist eakatele, töövõimetuspensionäridele ja puuetega lastele.
 
4. Kultuur, sport ja vaba aeg
Loome linna allasutusena spordikeskuse sporditegevuse paremaks korraldamiseks.
Alustame kooli ja spordiklubide vajadustele vastava spordihalli ehitamist koos ujula rekonstrueerimisega.
Renoveerime noortekeskuse saali sobilikuks spordi- ja huvitegevuse jaoks.
Rajame noortekeskuse juurde uusi atraktsioone.
Rajame juurde ja korrastame olemasolevaid mängu- ja treenimisväljakuid igale vanusegrupile.
Arendame edasi Sarapiku terviserada ja tagame selle aastaringse hoolduse.
Arendame Saue tammiku jalutusradadega parkmetsaks.
Toetame kultuurikollektiivide tegevust.
Jätkame linna traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist.
Kaardistame võimalusi Saue Kultuurikeskuse rajamiseks
 
5. Turvaline ja kaasaegne elukeskkond
Jätkame Saue keskuse väljaarendamist ühisvalla keskusena.
Loome heakorrafondi kodanike ja linna ühisprojektide rahastamiseks.
Kaasajastame olemasolevad ja lisame uusi bussiootepaviljone.
Paigutame linna turvalisuse tõstmiseks turvakaamerad.
Arendame edasi jalgrattaparklate süsteemi.
Laiendame raudteejaama avalikku parklat.
Toetame abipolitseinike võrgustiku loomist.
Leiame koos vee-ettevõtjaga lahenduse Kadaka piirkonna probleemsele olukorrale.
Kaardistame linnas piirkonnad, kus puuduvad vee- ja kanalisatsioonitrassid.
Alustame vananenud tänavavalguste väljavahetamist energiasäästlike lahendustega.
Asendame lahtised prügikastid kinniste ja keskkonnasõbralikega.
Loome ja tähistame lemmikloomade jalutusalad.
Valgustame keskväljaku lipumasti, et Eesti lipp oleks heisatud päeval ja ööl.
Töötame välja Saue linna soojamajanduse arengukava.
 
6. Töökohad ja ettevõtlus
Aitame läbi infrastruktuuri kaasa ettevõtlussõbraliku keskkonna ning kodulähedaste töökohtade loomisele.
Korraldame regulaarseid ettevõtjate ümarlaudu.
Tunnustame edukaid ettevõtjaid.
Soodustame tarkade töökohtade loomist pendelrände vähenemiseks.
 
7. Teed ja liiklus
Alustame Tule ja Nurmesalu tänavate korrastamisega.
Korrastame koostöös ühistutega kvartalisisesed teed.
Korrastame ja valgustame koolini viivad teed.
Muudame ülekäigurajad ohutuks.
Koostame Pärnasalu allee arengukava.
Jätkame linna ümbritsevate kergliiklusteede võrgu väljaehitamist.
 
Koalitsioonilepingule allakirjutanud
Valdis Toomast, Signe Laar, Monika Liiv, Virko Raagmets, Meelis Rõigas, Kalev Israel, Andres Kaarmann, Jaan Kalbus, Mati Riimaa, Mati Simm, Tanel Oberg, Harry Pajundi, Riho Johanson, Tiit Isop, Anne Teetamm, Raivo Ojapõld, Malle Liiv, Kalev Lillo, Madis Milling, Tiina Sillar, Alar Ruut ja Ivar Feldmann.