Koduse mudilase toetus

 

Saue linna koduse mudilase toetuse suurus on 65 eurot kuus. Koduse mudilase toetust on õigus saada vanemal pärast vanemahüvitise seaduse alusel saadava vanemahüvitise maksmise lõppemist.
 
Koduse mudilase toetust makstakse, kui laps on Saue linna elanik, mõlemad lapse vanemad on Saue linna elanikud toetuse taotlemisel ja mõlemad lapse vanemad on toetuse väljamaksmise hetkel Saue linna elanikud olnud vähemalt toetuse väljamaksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
 
Kui toetuse väljamaksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga on ainult üks lapse vanematest Saue linna elanik, siis makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast. Juhul, kui toetuse maksmise perioodil on üks lapsevanematest registri andmetel elama asunud väljaspoole Saue linna, jätkatakse toetuse maksmist taotlejale 50% ulatuses.
 
Koduse mudilase toetuse taotlemiseks esitab taotleja linnavalitsusele avalduse ja noorema kui kahe-aastase lapse puhul pensioniameti tõendi, mis kinnitab vanemahüvitise maksmise lõppemise kuupäeva.
 
Koduse mudilase toetust makstakse alates taotluse esitamisele järgnevast kuust üks kord kuus. Toetus makstakse avalduses määratud vanema pangaarvele hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks. Koduse mudilase toetuse maksmine lõpetatakse samal kalendrikuul, millal laps on kinnitatud munitsipaallasteaia nimekirja või lapse eest makstakse eralasteaia või eralapsehoiu toetust.
 
Juhul, kui koduse mudilase toetus on lapsevanemale välja makstud, ei toeta Saue Linnavalitsus sama kalendrikuu eest lapse lapsehoiuteenusel või eralasteasutuses viibimist. 
 
Kui toetuse taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, on linnavalitsusel õigus lõpetada toetuse maksmine ja enammakstud toetus tagasi nõuda. Linnavalitsusel on vajadusel õigus nõuda toetuste taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente. Toetuse taotlemise blanketid on saadaval Saue Linnavalitsuse infoletis ja Saue linna kodulehel.
 
Koduse mudilase toetus makstakse jooksva kuu eest hiljemalt viimaseks kalendripäevaks. Kui viimasel kalendripäeval ei ole raha taotlejale laekunud, palume kindlasti võtta ühendust sotsiaaltöötajatega telefonil 679 0174 või 679 0196.