Kasutusluba ja kasutusteatis


Ehitise kasutusluba või kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ning soovitakse hakata kasutama ehitist või selle osa ja  sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusloaga määratakse ehitise kasutamise otstarve või muudetakse seda.

Tabel kasutusteatise ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

Alates 1. aprillist 2016 tuleb esitada kõik kasutusloa taotlused/kasutusteatised koos lisadokumentidega digitaalselt ehitisregistrisse, logides sisse keskkonda www.ehr.ee. Küsimuste tekkimisel on võimalik abi saada ehitisregistri klienditoelt. Telefon: 625 6352, 625 6445, e-post: ehr@mkm.ee. Juhul, kui mingil põhjusel ei õnnestu teatist või loataotlust läbi ehitisregistri esitada, võib digitaalselt allkirjastatud taotluse koos ehitusdokumentatsiooniga esitada digitaalsel andmekandjal (mälupulk, DVD, CD). Palume sel juhul lisada ka põhjendus, miks läbi ehitisregistri taotluste esitamine ei õnnestunud.

Ehitusdokumendid peavad olema süstematiseeritud ja kronoloogilises järjekorras ning koos süstematiseeritud või rühmitatud ehitusdokumentide nimekirjaga (teemade kaupa nummerdatult). Kindlasti tuleb jälgida, et kõik esitatud dokumendid oleks nende koostaja(te) poolt allkirjastatud.

Ehitamise dokumenteerimisega tuleb alustada kohe koos esimeste projektijärgsete töödega. Tagantjärele ei ole võimalik nõuetele vastavat legaalset dokumentide kogumit koostada. Ehitamist peab dokumenteerima ehitamist teostav isik.

 

KASUTUSLOA SAAMISEKS ESITATAVATE DOKUMENTIDE LOETELU 

 1. Digitaalselt allkirjastatud kasutusloa taotlus (hoonete puhul tuleb esitada eluruumide või mitteeluruumide lisaga). Taotlusel peavad olema kõigi omanike andmed 
 2. Ehitusprojekt, mille järgi ehitis on valminud koos kõigi ehitamise käigus tehtud muudatustega – tööprojekt(id) ja teostusjoonised
 3. Ehitamise tehnilised dokumendid – ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid (+fotod), objektikoosolekute protokollid jne.
 4. Ehitise eriosade (küte-, elekter-, vesi-, kanalisatsioon-, ventilatsioon-, side jne) töö- ja/või teostusjoonised (tööprojektid)
 5. Ehitise mahamärkimise aktid ja teostusjoonised (geodeedi poolt tööde järgselt mõõdistatud)
 6. Kontrollmõõdistamiste protokollid, nõuetekohasuse tunnistused (elekter, ventilatsioon, gaas jne)
 7. Kasutatud materjalide vastavussertifikaadid, toimivus deklaratsioonid, paigaldusjuhised jne.
 8. Paigaldatud materjalide, -seadmete ja -süsteemide hooldus- ja kasutusjuhendid (ehitise hooldus – kasutusjuhend)
 9. Hoonele väljastatud energiamärgis koos energiaarvutustega (tuleb esitada sisekliima tagamisega hoonele, millele on ehitusluba (ehitise püstitamiseks või oluliseks rekonstrueerimiseks) väljastatud peale 1. jaanuari 2009)
 10. Utiliseeritud ehitusjäätmete üleandmise aktid, mille on väljastanud vastavat käitlemisluba omav ettevõte. Aktid peavad olema allkirjastatud ja neil peab olema märgitud ehitusjäätmete tekkekoha aadress ja ladustuskoht.
 11. Ehitamise etappide üleandmis-vastuvõtuaktid
 12. Võrkudega liitumise lepingute koopiad (vesi, kanalisatsioon, elekter, side, gaas jne)
 13. Küttekolde olemasolul pädeva korstnapühkija ekspertarvamusega akt
 14. Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi koopia
Dokumentide nimekiri ei ole täielik. Sõltuvalt objektist võib Saue Linnavalitsus nõuda täiendavate ehitusdokumentide esitamist.

 

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded 

Kasutusloa taotluse ja ehitusdokumentatsiooni esitamisele järgneb ehitise ülevaatus, aja lepib kokku Saue Linnavalitsuse esindaja. Ülevaatuse  käigus kontrollib ülevaatuskomisjon valminud ehitise/hoone vastavust ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektile ja kasutusloa taotlemisel esitatud dokumentatsioonile. Vajadusel kaasab Saue Linnavalitsus menetlusse asjakohaseid ameteid, asutusi ja isikuid. Hoonete ülevaatusele kaasatakse enamasti ka Päästeameti inspektor. Päästeamet  kontrollib ehitise vastavust projektile ja tuleohutusnõuetele ning tuleohutuse tagamise tõendamisega seotud ehitusdokumentatsiooni. Rohkem infot leiab Päästeameti kodulehelt.

Kasutusloa taotluse läbivaatamise aeg on üldjuhul 30 päeva. Kasutusteatise läbivaatamise aeg on minimaalselt 10 päeva ning kui andmed vajavad täiendavat kontrolli, siis kuni 40 päeva. Kui läbivaatamise käigus tekib märkusi, tagastatakse taotlus läbi ehitisregistri taotlejale märkuste lahendamiseks ning menetlus peatatakse, kuni kõik puudused on kõrvaldatud.

 

EHITISE AUDIT

Juhul, kui on teostatud ebaseadusliku ehitustegevust ning ehitisel puudub ehitusprojekt või ehitis ei ole ehitatud vastavalt ehitusloa saanud ehitusprojektile,  tuleb omanikul ehitise seadustamiseks ja selle ohutuse hindamiseks tellida  pädevalt isikult ehitise audit. Kui auditi tulemusest selgub, et ehitist on võimalik seadustada ning ohutu kasutada vastavalt ehitise kasutusotstarbele ja täiendavate ehitustööde vajadus puudub, siis saab esitada kasutusloa taotluse ja mõõdistusprojekti(d). Kindlasti tuleb taotlejal  tellida ka ehitusjärgsed teostus- ja  kontrollmõõdistamised koos olemasolevate hoonesiseste ja –väliste tehnovõrkudega.

Kasutusloa väljastamise lõpliku otsuse või ebaseadusliku ehitise seadustamise otsuse  teeb Saue Linnavalitsus oma korralisel istungil.

Õigusaktid, millele peab ehitis ja selle dokumentatsioon vastama