Sissetulekust sõltuvad toetused

 

Toetust makstakse isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn.

Sissetulekust sõltuvat toetust makstakse isikule, kelle perekonna netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist ühes kuus on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir pereliikme kohta - s.o 180 eurot.

Eluruumi alaliste kulude hulka loetakse tegelik korteriüür või hooldustasu; kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus; tarbitud elektrienergia maksumus; tarbitud majapidamisgaasi maksumus; hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile; tegelik olmejäätmete veotasu.

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel põhjendab taotleja toetuse saamise avalduses toetuse saamise vajadust ja esitab lisaks avaldusele:
1) tõendid toetuse taotlemisele eelnenud kuu kõigi pereliikmete netosissetulekute kohta;
2) toetuse taotlemisele eelneva kuu eluruumi kasutamise kulutusi tõendavad dokumendid

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused jagunevad:

Perioodiline sotsiaaltoetus
Hoolekandeasutuse toetus
Tervisetoetus
Muu sotsiaaltoetus
Õnnetusjuhtumi toetus
Täiendav sotsiaaltoetus
Riiklik toimetulekutoetus
Riiklik vajaduspõhine peretoetus