Uudised ja teated

Riigihange „Kevadine auguremondi järgne markeerimine värviga“

Lugupeetud pakkuja!
Saue Linnavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele „Kevadine auguremondi järgne markeerimine värviga".
 
1. Riigihanke sisu
1.1 Riigihanke eesmärgiks on kevadise augulappimise järgne tänavate markeerimine. Olemasolevate tänavate auguremont koos jääkide koristusega lõpetatakse 06.maiks 2016 ning seejärel toimub peatänavate märgistamine helkurvärviga markeerimine kuiva kihi paksusega vähemalt 0,25mm (telgjoon, ülekäigurajad, parkimiskohad ka. invaliidi).
1.2 Hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks tuleb teostada kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad ja vajalikud teetööd ning toimingud, et markeerimistööd saaksid tehtud vastavalt kehtivatele nõuetele, -normidele ja –standardtitele parimal viisil.
1.3 Saue linna tänavate üldpikkus on ca 36,6 km ja sellest 99% on asfalt- või mustkattega. Orienteeruv värviga märgistamise maht on ca 8 km, ülekäiguradasid (keskmise tänava laiusega 6m) 50 tk, künniseid 20 tk, parklajooned valged ja kollased, invaliidi parkimiskohad (sininepõhi+valge märk) 4 tk. Tööd akteeritakse tegelikult teostatud mahtude põhjal.
 
2. Pakkuja kõrvaldamise alused, kvalifitseerimise tingimused ja esitatavate dokumentide loetelu
2.1. Pakkujal esitada pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend maksuvõlgade puudumise kohta hankemenetluse alustamise päeva seisuga.
2.2. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja riiklike maksude kohustuste täitmist Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
2.3. Pakkuja peab omama hankelepingu esemeks oleva töö kogemust piisavalt, et hankija hinnangul oleks pakkuja suuteline tagama hankelepingu nõuetekohase täitmise. Hankija hindab pakkuja kogemust tema poolt varem alates aastast 2013 teostatud teedeehituslike analoogsete objektide põhjal. Pakkujal esitada teostatud tööde loetelu pakkuja valikul koos andmetega teostamise aja, koha, maksumuse, teenuse koosseisu ja tellija kohta (vorm esitatud HD lisa 1) kusjuures kõik eelnimetatud teenused peavad olema osutatud nõuetekohaselt ning pakkuja peab seda kirjalikult kinnitama.
2.4 Pakkuja esitab kinnitused kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimistingimuste täitmise kohta (vorm esitatud HD lisa 2).
 
3. Juhend pakkumuse ettevalmistamiseks
3.1. Pakkumuse koostamisel peab pakkuja arvesse võtma kõik käesoleva riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud tööd ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hanketeates ja selle lisades, kuid mis on eeldatavasti vajalikud hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks.
3.2. Pakkuja peab oma pakkumuses kirjalikult kinnitama järgmist (vorm esitatud HD lisa 3):
3.2.1. pakkuja on tutvunud hanketeate ning selle lisadega ja nõustub täielikult hankija esitatud tingimustega;
3.2.2. pakkuja omab kõiki võimalusi ja vahendeid hankelepingu nõuetekohaseks teostamiseks ning nõustub kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral;
3.2.3. pakkuja nõustub, et hankijal on õigus teha järelepärimisi, kontrollimaks pakkumuses esitatud andmete vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele;
3.2.4. pakkuja esitatud pakkumus on jõus 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
3.3. Pakkuja peab esitama oma andmed: registrikood, telefon, e-posti aadress, postiaadress, kontaktisik (vorm esitatud HD lisa 2).
 
4. Pakkumuse maksumus
4.1. Pakkuja esitab täidetava pakkumuse maksumuse vormi (HD lisa 4). Pakkumuse maksumuses kajastatud summad on hankijale lõplikud (sisaldavad käibemaksu või muid makse) ning selles toodud summadele ei lisandu täiendavaid väljamakseid ega kulutusi. 
 
5. Hankelepingu tingimused
5.1. Hankelepingu täitmise ajaks on 7 kalendripäeva. Eeldatavaks ehituse alguseks ja on 09.05.2016, markeerimistööd peavad olema lõpetatud 15.05.2016.
 
6. Pakkumuste esitamine, avamine, hindamine, pakkumuste tagasilükkamine
6.1. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 25.04.2016 kella 10.00-ks e-posti aadressile saue@saue.ee 
6.2. Punktis 6.1. nimetatud tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.
6.3. Pakkumused avatakse Saue Linnavalitsuses Tule 7, Saue linn 25.04.2016 kell 10.15.
6.4. Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt. 
6.5. Hankija hindab ainult vastavaks tunnistatud pakkumusi.
6.6. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus (ilma käibemaksuta).
6.7. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
6.8. Pakkumuste avamise protokoll edastatakse kõikidele pakkumused esitanud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise kuupäevast arvates.
6.9. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad hankija kontrolli alt väljasolevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. 
 
7. Pakkumuste tagasilükkamine
7.1. Pakkumus lükatakse tagasi, kui:
7.1.1. pakkuja ei kvalifitseeru;
7.1.2. pakkumus ei vasta hanketeates esitatud tingimusele;
7.1.3. pakkuja on esitanud lisatingimusi;
7.1.4. pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal.
7.2. Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõige madalama hinnaga pakkumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse või hankija finantseerimisvõimalused või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel. 
7.3. Hankija saadab teate kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta kõigile pakkumuse esitanud pakkujatele.
7.4. Hankija ei kanna mingit vastutust pakkuja ees, kui kõigi pakkumuste tagasilükkamine on toimunud punktis 7.1 või 7.2  kirjeldatud tingimustel.
 
8. Selgituste saamine
8.1. Selgituste saamiseks saata päring e-posti aadressile andres.joala@saue.ee.
 
9. Lisad