Hooldaja määramine

 

Hooldaja määramine raske ja sügava puudega isikule ja hooldajatoetuse maksmine

Hooldajatoetust makstakse Saue Linnavalitsuse korralduse alusel määratud hooldajale, kes hooldab:

a) 18-aastast või vanemat raske või sügava puudega inimest. Toetuse suurus 27 eurot raske ja 40 eurot sügava puudega inimese hooldajale;
b) 3-16-aastast keskmise, raske või sügava puudega last, toetust makstakse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 19,17 eurot kuus;
c) 16-18-aastast raske või sügava puudega last, toetust makstakse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 15,34 eurot kuus;

18-aastase või vanema hooldatava ja hooldajaga sõlmib linnavalitsus lepingu. Hooldajatoetuse maksmine toimub igal kalendrikuul. Linnavalitsuse korraldusega määratud hooldajatoetus laekub hooldamist osutava isiku arveldusarvele. Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui hooldaja ei ole täitnud lepingulisi kohustusi, hooldaja või hooldusteenust vajav isik on avaldanud kirjalikult soovi hooldamise lõpetamiseks, hooldusteenust vajava isiku hooldekodusse paigutamisel või elukoha muutumisel ning hooldatava või hooldusteenust osutava isiku surma korral, samuti 3-18-aastast last hooldava vanema tööle asumisel.

Saue Linnavalitsus maksab hooldajate eest, kes ei tööta ega saa riiklikku pensioni, sotsiaalmaksu. Neile hooldajatele tagatakse ravikindlustus. Hooldajatel, kes asuvad tööle või lõpetavad töötamise ning kellele määratakse pension või lõpetatakse töövõimetuspensioni maksmine, palume sellest teavitada 10 päeva jooksul Saue Linnavalitsust.

Hooldaja määramiseks tuleb pöörduda Saue Linnavalitsuse poole kirjaliku avaldusega (blanketid saadaval linnavalitsuses ja Saue linna koduleheküljel). Samuti tuleb esitada hooldaja ja hooldatava isikut tõendav dokument ning hoolt vajava isiku kohta arstliku ekspertiisikomisjoni otsus puude raskusastme määramise kohta, puudega lapse puhul ka rehabilitatsiooniplaan.  Hooldaja määratakse linnavalitsuse korraldusega. Korralduse väljavõtted ning lepingud saavad kõik osapooled allkirjastatult.

Kõikide probleemide ja küsimustega hooldamise osas palume pöörduda sotsiaalabispetsialisti Meeli Kallase poole telefonil 679 0176, e-post meeli@saue.ee.